با پوزش از بازدیدکنندگان محترم

لطفا جهت اطلاع از اخبار کارگروه علمی، فرهنگی و پژوهشی و یا ثبت نام در کلاسها و همایشها به سایت کانون کشوری بخش کارگروه همایشها به نشانی زیر مراجعه نمایید:

کارگروه همایشها در ایران کانون